ALGEMENE VOORWAARDEN PRECES

Artikel 1 Algemeen
1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
Opdrachtnemer: Preces (hierna: opdrachtnemer) is gevestigd te Broek op Langedijk en kantoorhoudende aan de Zomersloot 15,
1721 HB Broek op Langedijk. Tevens handelend onder de naam Preces Payroll Solutions.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever op basis waarvan een werknemer ten behoeve van die
opdrachtgever door tussenkomst van opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten, zulks tegen betaling van het
opdrachtgeverstarief, onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s) in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Toepasselijkheid en algemene bepalingen
2.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtnemer worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene
voorwaarden. Eventueel afwijkende algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor
opdrachtnemer slechts bindend indien en voor zover opdrachtnemer zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. De
onderhavige algemene voorwaarden blijven voor het overige van kracht.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen
partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Indien deze algemene voorwaarden worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud
over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden alsdan in plaats van onderhavige
algemene voorwaarden van toepassing.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts partieel
zijn en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
2.4 De opdrachtgever geeft opdrachtnemer bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde
maatschappij, dan wel payroll partner indien opdrachtnemer dit wenselijk acht.
2.5 De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van opdrachtnemer worden mede
gemaakt voor derden, welke door of voor opdrachtnemer in de relatie met de opdrachtgever worden ingezet. Deze derden kunnen
ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover de opdrachtgever. Artikel 7:404 BW
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever uitgebrachte offertes hebben een vrijblijvend karakter.
3.2 De in sub a genoemde offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1 Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door de opdrachtgever van een door opdrachtnemer
gestuurde bevestiging van een opdracht, dan wel op het moment dat opdrachtnemer feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering
van de opdracht.
4.2 Offertes door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding
van een aanbod en zolang opdrachtnemer niet een van de opdrachtgever afkomstige ondertekende bevestiging heeft ontvangen,
dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd, dan wel geen ondertekende
overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn retour is ontvangen.
4.3 Bij schriftelijke bevestiging van opdracht door opdrachtgever geldt de inhoud van deze opdracht als de inhoud van de
overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.
4.4 Een wijziging van de opdracht leidt tot ontbinding van de overeenkomst voor de onderhavige opdracht. Waarna artikel 10 van
deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1 Opdrachtnemer spant zich in om de opdracht met zorg uit te voeren, waarbij de dienstverlening zich uitdrukkelijk alleen richt tot
de opdrachtgever. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.
5.2 De opdrachtgever is gehouden alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de
opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst te verstrekken aan opdrachtnemer.
5.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Terbeschikkingstelling van werknemers
6.1 De specifieke voorwaarden waaronder werknemers aan opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld, worden
overeengekomen in de raamovereenkomst en/of de overeenkomst van opdracht.
6.2 Opdrachtgever zal werknemers te werk stellen conform het bij opdracht en nader gestelde voorwaarden bepaalde.
6.3 Afwijking van het bepaalde in sub b is slechts mogelijk indien en voor zover opdrachtnemer en de werknemer met deze afwijking
schriftelijk en vooraf hebben ingestemd.
6.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk
op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
6.5 De opdrachtgever kan de werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en raamovereenkomst bepaalde,
indien opdrachtnemer en werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 7 Arbeidsomstandigheden
7.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van de leiding en het toezicht als een zorgvuldig
opdrachtgever gedragen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
7.2 Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij overeengekomen arbeid doet
verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de overeengekomen arbeid zodanige
maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de
uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtgever neemt aansprakelijkheid op zich en vrijwaart daarmee opdrachtnemer voor elke schade die de werknemer lijdt
bij de uitoefening van de werkzaamheden.
8.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever dan wel aan
derden dan wel aan hunner zaken.
8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met
of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of die derden.
8.4 Opdrachtgever is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen alle vormen van kosten, verliezen of schaden die voort kunnen
vloeien uit de werkzaamheden, waaronder tevens de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.
8.5 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt
tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
8.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
8.7 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.9 1. De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer
uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 Nota’s en tijdverantwoordingsformulieren payrolling
9.1 Opdrachtnemer zal de nota’s aan opdrachtgever uitschrijven op basis van door opdrachtgever en werknemer voor akkoord
getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel urendeclaratieformulieren of werkbriefjes genoemd.
9.2 Indien tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen is dat gebruik zal worden gemaakt van elektronische
tijdverantwoording, zal opdrachtgever voor akkoord tekenen door middel van een elektronische handtekening.
9.3 Opdrachtgever (of een vertegenwoordiger voor deze) verplicht zich erop toe te zien dat de tijdverantwoordingsformulieren het
juiste aantal gewerkte uren en overuren weergeven, alsmede dat overige benodigde informatie – waaronder werkelijk gemaakte
onkosten – duidelijk wordt vermeld op het tijdverantwoordingsformulier.
9.4 Opdrachtgever zal voor diens eigen administratie een getekende kopie van het tijdverantwoordingsformulier bewaren en het
voor akkoord getekende origineel hiervan verstrekken aan opdrachtnemer, al dan niet via de werknemer.
9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd nota’s jegens opdrachtgever uit te schrijven aangaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever
die voortvloeien uit het bij de opdracht en/of de Algemene Voorwaarden bepaalde, maar die niet zijn gerelateerd aan een
tijdverantwoordingsformulier.
9.6 Opdrachtgever is verplicht de door opdrachtnemer verstrekte inlogcodes voor de internetapplicatie alleen persoonlijk te
gebruiken en geheim te houden voor derden. Opdrachtgever accepteert aansprakelijkheid voor gemaakte kosten als gevolg van alle
(en ook foutieve, oneigenlijke of onterechte) invoer van uren via deze internetapplicatie, gemaakt met de aan opdrachtgever
verstrekte codes.

Artikel 10: Beloning werknemers
10.1 Werknemers worden beloond conform de bij opdrachtgever gebruikelijke of wettelijk verplichte beloningsregeling of CAO.
Indien de door werknemer gewerkte uren aangemerkt dienen te worden als toeslaguren of overwerkuren, volgens deze
beloningsregeling, zal werknemer voor deze uren conform deze regeling beloond worden. Op de momenten dat deze regeling een
loonsverhoging voorschrijft zal deze ook op het loon van de werknemer worden toegepast.
10.2 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te informeren over alle van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden, wijzigingen
daarin en over het van toepassing zijn van toeslagen en overwerkvergoedingen. Het opdrachtgeverstarief wordt evenredig met een
salarisstijging aangepast. Indien (achteraf) blijkt dat voor een werknemer niet de juiste arbeidsvoorwaarden zijn toegepast is
opdrachtnemer verplicht om met terugwerkende kracht alsnog de juiste arbeidsvoorwaarden toe te passen. Alle kosten die hiermee
gepaard gaan worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 11: Duur en beëindiging raamovereenkomst/opdracht
11.1 De raamovereenkomst en/of opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen dat de raamovereenkomst en/of opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
11.2 De raamovereenkomst of opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging mogelijk is gelden de opzegtermijnen, zoals opgenomen in de verschillende
hieronder genoemde aanvullende bepalingen.
11.3 De raamovereenkomst en/of opdracht eindigt onverwijld door ontbinding, indien één van beide partijen de ontbinding inroept
omdat de andere partij in verzuim is.
11.4 De raamovereenkomst en/of opdracht eindigt van rechtswege op het moment dat de opdrachtgever in staat van faillissement
is gesteld of surseance van betaling heeft aangevraagd.
11.5 Als gevolg van de beëindiging van de raamovereenkomst en/of opdracht ex lid c en d, is opdrachtnemer niet langer gehouden
de terbeschikkingstelling van de werknemer(s) te laten voortduren.
11.6 Opzeggen van de raamovereenkomst dient schriftelijk te geschieden.
11.7 De raamovereenkomst, inclusief alle daar uit voortvloeiende verplichtingen, kan pas eindigen als alle binnen de
raamovereenkomst vallende overeenkomsten van opdracht rechtsgeldig beëindigd zijn.

Artikel 12: Algemene schadevergoeding
12.1 Indien opdrachtgever een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet
nakomt jegens opdrachtnemer of de werknemer, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden alle schade die direct of
indirect uit deze niet-nakoming voor opdrachtnemer ontstaat, aan opdrachtnemer te vergoeden zonder dat een ingebrekestelling
hiervoor noodzakelijk is.
12.2 Onder de schade als bedoeld in sub a wordt eveneens verstaan alle aan deze schade gerelateerde kosten voor opdrachtnemer
met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
12.3 Het in dit artikel bepaalde doet geenszins afbreuk aan het recht van opdrachtnemer eventuele andere vorderingen jegens
opdrachtgever in te stellen waaronder de vordering tot nakoming, alsmede aan het recht van opdrachtnemer om andere
rechtsmaatregelen te nemen zoals het inroepen van ontbinding.
12.4 opdrachtnemer kan te allen tijde – eventueel als aanvulling – een beroep doen op dit artikel, zelfs als de
schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds elders in deze Algemene Voorwaarden afzonderlijk geregeld is.

Artikel 13 Honoraria/vergoedingen en facturering
13.1 De opdrachtgever is voor de door opdrachtnemer te verrichten diensten een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de
(raam)overeenkomst, de werving en selectieopdracht en/of de detacheringsovereenkomst.
13.2 Opdrachtnemer is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de
overeengekomen vergoeding aan te passen. Prijsstijgingen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het
tijdstip van die wijziging(en) en in ieder geval jaarlijks per 1 januari.
13.3 Door de opdrachtgever verlangde aanvullende werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden die vooraf zijn omschreven in
de opdracht, worden slechts op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of
(raam)overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
13.4 Vergoedingen zijn allen exclusief btw.
13.5 Facturen worden wekelijks of vier wekelijks achteraf aan de opdrachtgever toegestuurd, met uitzondering van de eerste
(voorschot)factuur, die vooraf wordt verzonden, tenminste indien en voor zover zulks en voor het bedrag dat ter gelegenheid van de
opdracht is overeengekomen.
13.6 Bezwaren tegen de juistheid van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij opdrachtnemer
te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn
worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren.
13.7 Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste
gedeelte. De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

Artikel 14 Betaling
14.1 Betaling van facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle
betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening. Betalingen dienen te
worden voldaan in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
14.2 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de
gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt
op de oudste openstaande vordering.
14.3 De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum;
ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 15 Rente
15.1 Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever
rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum tenzij ander overeenkomen. Deze rente bedraagt anderhalf
procent per maand.

Artikel 16 Kosten
16.1 Indien opdrachtnemer genoodzaakt is de incasso van haar vordering op de opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.
16.2 In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met
een minimum van € 40,00 bedragen.

Artikel 17 Tijd
17.1 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt opdrachtnemer niet in verzuim. Evenmin heeft de
opdrachtgever alsdan recht op vergoeding van door haar geleden schade.

Artikel 18 Ontbinding
18.1 Een opdracht/overeenkomst kan door opdrachtnemer worden ontbonden indien de functie-eisen in de praktijk zodanig
onredelijk blijken te zijn dat opdrachtnemer geen geschikte kandidaten kan voorstellen. Eveneens kan een opdracht/overeenkomst
door opdrachtnemer worden ontbonden als de functie-eisen door de opdrachtgever hangende de duur van de
opdracht/overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt.

Artikel 19 Overmacht
19.1 In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer wordt de uitvoering van de werving en
selectieopdracht/overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de
bevoegdheid van opdrachtnemer om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de
opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een door opdrachtnemer te bepalen redelijke vergoeding van het reeds
gepresteerde.
19.2 Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat
van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud
van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat opdrachtnemer verplicht is de invloed daarvan op de
verhindering of op de vertraging aan te tonen.

Artikel 20 Aansprakelijkheid/ Vertrouwelijkheid gegevens
20.1 Zowel bij toerekenbare als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere schade
dan directe schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 Het gestelde in lid 1 lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of van het
leidinggevend personeel van opdrachtnemer, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan het
gefactureerde bedrag ter zake een kandidaat.
20.3 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden. Indien opdrachtnemer ondanks het hiervoor
gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en opdrachtnemer in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft
opdrachtnemer voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de opdrachtgever recht van
regres.
20.4 Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee
maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed
bij opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de
tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de (in werving en selectieopdracht genoemde) opdracht is geëindigd.
20.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Opdrachtnemer sluit dan ook elke
aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van kandidaten (en de daarbij ontstane gevolgschade) die mede
als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
20.6 Opdrachtnemer is uit al haar verplichting ontslagen nadat een kandidaat een aanbod heeft geaccepteerd of indien de
opdrachtgever besluit te de opdracht te annuleren zoals beschreven in artikel 3.
20.7 De door opdrachtnemer aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie is uiterst vertrouwelijk en persoonlijk. De
opdrachtgever dient derhalve uiterst discreet met de verstrekte informatie om te gaan en kennisgeving van de informatie aan
derden dient te worden beperkt tot die mensen die direct betrokken zijn bij opdrachtnemer. Gegevens zowel mondeling als
schriftelijk worden niet vrijgegeven aan anderen tenzij de betrokken persoon (personen) of opdrachtnemer daar schriftelijk
uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kandidaat of
opdrachtnemer, is het niet toegestaan referenties van de kandidaat na te trekken.
20.8 Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden
van vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Onder
vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door de opdrachtgever als zodanig is aangeduid.
20.9 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte
informatie betreffende kandidaten en/of werknemers na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan opdrachtnemer of te
worden vernietigd.

Artikel 21 Toepasselijk recht
21.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.
Artikel 22 Bevoegde rechter
22.1 Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten
overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, tenzij op grond van enige
dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

AANVULLENDE BEPALINGEN
Artikel 23 Identiteitscontrole
23.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de identiteit van werknemers (en indien van
toepassing van de tewerkstellingsvergunning). Degene die namens opdrachtgever een individuele overeenkomst van opdracht
tekent is ook degene die de identiteitscontrole uitvoert en daarvoor verantwoordelijkheid draagt.
23.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer of de certificatie-instelling van opdrachtnemer toestaan om bovenstaande procedure op
locatie steekproefsgewijs te controleren.
23.3 Boetes en naheffingen die aan opdrachtnemer opgelegd worden als gevolg van het niet juist vaststellen dan wel controleren
van de identiteit van werknemers door opdrachtgever worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 24 Duur en opzeggen van de raamovereenkomst en overeenkomst van opdracht
24.1 Opdrachtnemer sluit individuele overeenkomsten met de werknemers op basis van artikel 7:690 BW en van de van tijd tot tijd
geldende CAO voor Uitzendkrachten (ABU-CAO). Minimaal vier (4) weken voor het aflopen van een overeenkomst tussen
opdrachtnemer en een werknemer informeert opdrachtnemer opdrachtgever over dit feit. Zonder schriftelijk tegenbericht van
opdrachtgever zal opdrachtnemer na het aflopen van een overeenkomst met een werknemer een vervolgcontract aanbieden.
24.2 Naast de raamovereenkomst wordt optioneel voor elke werknemer een overeenkomst van opdracht getekend. Indien
opdrachtgever de terbeschikkingstelling van een werknemer en dus deze individuele overeenkomst van opdracht wenst te
beëindigen dient de opdrachtgever deze wens schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken onder vermelding van de reden van
opzegging en onderbouwing hiervan.
24.3 Voor overeenkomsten van opdracht met betrekking tot werknemers met een overeenkomst zonder uitzendbeding gelden de
volgende bepalingen:

I Deze overeenkomsten van opdracht en de daaruit volgende betalingsverplichtingen eindigen pas op het moment dat
opdrachtnemer de arbeidsovereenkomst met werknemer rechtsgeldig heeft beëindigd. Zolang een arbeidsovereenkomst tussen
opdrachtnemer en werknemer voortduurt, duurt de bijbehorende overeenkomst van opdracht voort, ook tijdens en na periodes
waarin werknemer door opdrachtnemer aangeboden vervangende arbeid heeft uitgevoerd.
II Opdrachtnemer verplicht zich in te spannen om werknemer vervangende arbeid aan te bieden, na het verlopen van de geldende
opzegtermijn.
III Indien werknemer deze (passende) vervangende arbeid accepteert vervalt de betalingsverplichting van opdrachtgever aan
opdrachtnemer voor zolang deze vervangende arbeid voortduurt en voor zover de omvang van deze vervangende arbeid de omvang
van de overeenkomst van opdracht evenaart.
IV Na beëindiging van de terbeschikkingstelling berekent opdrachtnemer 50% van de kosten door, die daadwerkelijk gemaakt zijn in
het kader van de loondoorbetalingsverplichting van opdrachtnemer jegens werknemer, van een eventuele ontslagvergoeding of van
andere kosten die opdrachtnemer heeft gemaakt teneinde het dienstverband te beëindigen. De overige 50% van deze kosten
komen voor rekening van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
V Het totale bedrag dat opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening brengt na afloop van de terbeschikkingstelling is
gemaximeerd op het opdrachtgeverstarief geldende voor een periode van:
1. 1 maand voor werknemers met een overeenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, korter dan 6 maanden.
2. 2 maanden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer of
een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
VI Indien opdrachtnemer ten gevolge van de regels omtrent opvolgend werkgeverschap verplicht is om een werknemer bij
indiensttreding direct een overeenkomst zonder uitzendbeding aan te bieden, of dit op verzoek van opdrachtgever doet, niet
voorafgegaan door een overeenkomst met uitzendbeding gelden de volgende aanvullende bepalingen:
1. de percentages in lid d sub iv bedragen: 75% en 25% respectievelijk.
2. de periodes in lid d sub v bedragen: 2 maanden voor werknemers met een overeenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde
tijd, korter dan 6 maanden en 4 maanden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd
van 6 maanden of langer of een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 25 Duur van de opdracht
25.1 De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
25.2 De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode, voor een bepaalbare periode dan wel voor een
bepaalbare periode, die een vaste periode niet overschrijdt.
25.3 Onder een bepaalbare periode als genoemd in sub 2 wordt verstaan een periode die eindigt doordat een objectief bepaalbare
gebeurtenis zich voordoet, dat wil zeggen een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen.
25.4 De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, als omschreven in sub 2.

Artikel 26 Beëindiging van de opdracht
26.1 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment van verstrijken van de periode waarvoor deze opdracht
is aangegaan.
26.2 De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst van opdracht
is bepaald dan wel deze beëindiging na het aangaan van de overeenkomst van opdracht schriftelijk wordt overeengekomen tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever.
26.3 Indien de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van de opdracht voor bepaalde tijd schriftelijk is opgenomen in de
overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, dienen partijen een zelfde opzegtermijn in acht te nemen als geldt voor de
beëindiging van de opdracht voor onbepaalde tijd als bedoeld in sub 4.
26.4 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever te allen tijde – doch uitsluitend schriftelijk –
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden.
26.5 Van de in sub 4 genoemde termijn kan schriftelijk worden afgeweken bij de overeenkomst van opdracht dan wel nadien indien
deze afwijking – wederom schriftelijk – tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt overeengekomen.
26.6 De bewijslast ten aanzien van de tijdigheid van de opzegging rust op de opzeggende partij.
26.7 Zowel de opdracht voor bepaalde tijd als de opdracht voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege in het geval en op het
moment dat de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtnemer en de werknemer tot een einde is gekomen, en deze niet aansluitend
wordt voortgezet bij dezelfde opdrachtgever.
26.8 Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en op het moment dat opdrachtgever met de ingevolge de opdracht ter
beschikking gestelde werknemer een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in deze
voorwaarden en de opdrachtgever bovendien jegens opdrachtnemer alle verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit
het bepaalde deze voorwaarden, is nagekomen.

Artikel 27 Opdrachtgeverstarief
27.1 Voor de duur van de opdracht wordt het opdrachtgeverstarief met betrekking tot de werknemer (schriftelijk) overeengekomen
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
27.2 Indien geconstateerd wordt dat de in werkelijkheid door de werknemer uitgeoefende werkzaamheden in vergelijking met de
door opdrachtgever verstrekte functieomschrijving in redelijkheid zouden moeten leiden tot een hoger loon voor de werknemer en
een navenant hoger opdrachtgeverstarief, zal opdrachtnemer in samenspraak met opdrachtgever het opdrachtgeverstarief
dienovereenkomstig corrigeren en zal opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie
aan opdrachtnemer verschuldigd zijn, waarbij tevens geldt dat zowel werknemer als opdrachtnemer (schriftelijk) moet hebben
ingestemd met de gewijzigde functie.
27.3 Indien de ter beschikking gestelde werknemer om welke reden dan ook tijdens de looptijd van de opdracht vervangen wordt
door een andere werknemer, zal opnieuw de hoogte van het opdrachtgeverstarief overeengekomen moeten worden tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in sub b.
27.4 Opdrachtnemer is in ieder geval gerechtigd het opdrachtgeverstarief gedurende de looptijd van de opdracht eenzijdig aan te
passen indien het bruto salaris verhoogd moet worden als gevolg van een wettelijke loonsverhoging, indien de kosten van de
overeengekomen arbeid stijgen als gevolg van gestegen werkgeverslasten en indien de directe of indirecte kosten verbonden aan
het ter beschikking stellen van de werknemer tussentijds stijgen.
27.5 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om verplichte, al dan niet eenmalige, bijzondere uitkeringen aan de werknemer door te
berekenen aan opdrachtgever.

Artikel 28 Aangaan van arbeidsverhouding door opdrachtgever met een werknemer
28.1 In dit artikel wordt onder werknemer tevens verstaan een aspirant-werknemer die is voorgesteld aan opdrachtgever minder
dan twaalf (12) maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met opdrachtgever.
28.2 In dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding, naast het aangaan van een directe arbeidsverhouding
tussen opdrachtgever en werknemer, tevens verstaan het sluiten van een overeenkomst tot aanneming van werk tussen beide
partijen, het sluiten van een overeenkomst van opdracht tussen beide partijen en het ter beschikking laten stellen van een
werknemer aan opdrachtgever door een derde.
28.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsverhouding met een werknemer aan te gaan, tenzij voldaan wordt aan het in
dit artikel bepaalde, voor zover van dit artikel niet is afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever.
28.4 Indien opdrachtgever een arbeidsverhouding met een werknemer wenst aan te gaan, dient hij eerst opdrachtnemer schriftelijk
op de hoogte te brengen van zijn voornemen.
28.5 Opdrachtgever zal niet eerder een arbeidsverhouding met een werknemer aangaan dan nadat de overeenkomst tussen
opdrachtnemer en werknemer rechtsgeldig is beëindigd en dan dat de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever rechtsgeldig is beëindigd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden.
28.6 Indien opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor bepaalde binnen twaalf (12) maanden na de aanvang van de
terbeschikkingstelling van een werknemer een arbeidsverhouding met de werknemer aangaat, is opdrachtgever opdrachtnemer een
vergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van het genoemde percentage van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor een
periode van 1680 gewerkte uren minus de reeds gewerkte en gefactureerde uren.
28.7 Het bepaalde in dit artikel sub 6 is eveneens van toepassing indien opdrachtgever binnen twaalf (12) maanden na beëindiging
van de terbeschikkingstelling door opdrachtnemer aan opdrachtgever van de werknemer op welke wijze dan ook een
arbeidsverhouding met de betrokken werknemer is aangegaan.